venres, 25 de outubro de 2013

As entidades financeiras dedicadas ao negocio do crédito hipotecario son responsables da concesión de centos de miles de préstamos para o acceso á primeira vivenda, en condicións tales que facían previsible o non pago dun elevado número deles, é por iso que imos ao Banco de España

Imos ao Banco de España


Banco de España
C/ Alcalá, 48
28014 Madrid

As entidades financeiras dedicadas ao negocio do crédito hipotecario son responsables da concesión de centos de miles de préstamos para o acceso á primeira vivenda, en condicións tales que facían previsible o non pago dun elevado número deles.

Nunha porcentaxe moi elevada, estes préstamos conteñen condicións declaradas abusivas polos tribunais, revelándose unha práctica comercial xeneralizada de abuso sobre os cidadáns para o acceso a un ben de primeira necesidade.

En moitos casos, obsérvanse indicios de estafa na concesión de tales préstamos ao provocar endebedamentos durante décadas con manifesta falta de información, e en moitas ocasións ocultación de información relevante e engano achega da operación de préstamo.

Entre as obrigacións legais do Banco de España atópase a supervisión das entidades financeiras (art. 7 da Lei 13/1994 de Autonomía do Banco de España), o que inclúe a investigación e documentación de todas as posibles actividades irregulares das que teña coñecemento sobre entidades financeiras.

As circunstancias antes descritas son de coñecemento público e notorio, aumentando cada día o volume de indicios de delito na conduta das entidades financeiras, antes e durante a crise económica, ata alcanzar un verdadeiro clamor popular. Por todo iso,

SOLICITO:

1.- A apertura dunha investigación por parte do Banco de España, para a averiguación e documentación das actividades presuntamente delituosas cometidas polas entidades financeiras en España, en especial as relacionadas co negocio dos préstamos hipotecarios.

2.- Custódiaa e conservación de canta documentación e informes obren no seu poder na actualidade, así como a recopilación de todas as actuacións que en diante realice, en aras a garantir a adecuada proba que no seu día, acredite a presunta comisión de delitos.

En  __________, a _____ de  Outubro de 2013

Cidadá /cidadán:

[Nome e Apelidos, NIF, Enderezo e Sinatura]


Web oficial do Banco de España:
[https://sedeelectronica.bde.es/sede/ga/]
|||||||||||||||||