martes, 3 de xuño de 2014

O IRPH declarado abusivo por un xuíz de Almería - Sobrese-se a execución condenando en costas á entidade por considerar que as cláusulas de chan/teito, establecemento do índice IRPH, os intereses de demora e a resolución anticipada son abusivas

O IRPH declarado abusivo por un xuíz de Almería

O BBVA INICIOU UN PROCEDEMENTO DE EXECUCIÓN HIPOTECARIA POLA FALTA DE PAGO DE 1.115 EUROS NUN PRÉSTAMO DE 102.000 EUROS A DEVOLVER EN 30 ANOS.

O Auto do JPI 8 de Almería sobrese a execución condenando en costas á entidade por considerar que as cláusulas de chan/teito, establecemento do índice IRPH, os intereses de demora e a resolución anticipada son abusivas.

Importante auto declarando o sobresemento dunha execución hipotecaria ditado polo xuíz JAVIER PRIETO JAIME titular do XPI 8 de Almería. Nel recóllense numerosas referencias á sentenza do Tribunal Supremo sobre as cláusulas chan así como ás últimas sentenzas do TXUE. Trátase do segundo auto que declara abusivo o IRPH, despois do auto do XPI 7 de Collado Villalba.

Sobre os períodos de interese variable, o índice IRPH e o chan da hipoteca.

O xuíz comeza indicando que o "o contrato de préstamo hipotecario subscrito polas partes constitúe un típico contrato de adhesión, no que o consumidor non pode facer outra cosa si quere adquirir un ben mediante pago fraccionado que a de aceptar todo o clausulado, o cal atópase redactado unilateralmente de antemán pola entidade financeira" polo que é a obrigación da entidade explicar aos clientes "as consecuencias económicas que supoñía a aceptación de determinadas cláusulas". Era o BBVA o que tiña a carga da proba para demostrar que, efectivamente, "deuse cumprida explicación aos consumidores" dos efectos das cláusulas asinadas, considerando o xuíz que isto non quedara probado polo que "ao causar un desequilibrio importante, en prexuízo do consumidor, entre os dereitos e obrigacións das partes que se derivan do contrato" decide declarar a citada cláusula como nula por abusiva.

O banco debería realizar simulacións entre o IRPH e o Euribor para comprender o seu custo.

Ademais, detense especificamente no índice establecido para o cobro dos intereses, o denominado IRPH considerándoo "claramente perjudicial" fronte ao Euribor que é un índice máis obxectivo. Para o xuíz está claro que o IRPH é "un índice baseado no tipo medio dos préstamos hipotecarios que conceden Bancos e Caixas de Aforro, e desvinculado ao prezo do diñeiro" polo que "resulta palmario que é moito máis gravoso para os consumidores que si se estableceu a referencia ao Euribor". Unha vez máis incide no feito de que a entidade BBVA "non acreditou, tal e como lle correspondía, que se dese información previa aos hoxe demandados sobre a incidencia que a cláusula relativa ao índice de referencia puidese ter na economía do contrato".

A IMPORTANCIA DOS REQUISITOS DE TRANSPARENCIA ESTABLECIDOS POLA SENTENZA SOBRE As CLÁUSULAS CHAN DO TRIBUNAL SUPREMO

Para o xuíz, a sentenza do Tribunal Supremo sobre as cláusulas chan definen os requisitos de transparencia aplicables ás cláusulas hipotecarias. Desde esta perspectiva, estima que o BBVA non cumpriu coas súas obrigacións declarando a nulidade da cláusula:
"... para a validez da cláusula do IRPH utilizado, dado que non existe constancia de que os clientes tivesen coñecementos financeiros, deberíaselles realizar, previamente á firma do contrato, as distintas simulacións entre os referenciais máis comúns, comezando polo Euribor, e o certo é que non se acreditou tal circunstancia, provocando así un desequilibrio importante, en prexuízo do consumidor, entre os dereitos e obrigacións das partes que se derivan do contrato, polo que cabo declarar a nulidade da citada cláusula, dado o seu carácter abusivo".
Pero o xuíz non se queda aí neste magnífico auto, senón que continua analizando a escritura para poñer en relación a cláusula que establece un teito do 15% e un chan do 0% co IRPH. Segundo o xuíz, dita cláusula parece favorable ao cliente ao non establecer un chan, pero non é así:
"... resulta evidente que si existe un chan, aínda que non se estableza propiamente así na cláusula, xa que ao estar referenciado o interese variable ao IRPH, resulta obvio que as entidades financeiras nunca van prestar ao 0%, tal e como a cláusula establece, polo que ese 0% resulta absolutamente enganoso, apreciándose en todo caso unha disparidade substancial entre o chan (IRPH) e o teito (15%)".
A referida cláusula carece da debida transparencia e explicación en canto ás consecuencias económicas da mesmas, debendo facerse mención novamente aos elementos que o TS, na súa sentenza de 9 de maio de 2013 (apartado 296) considera definitorios do carácter abusivo da cláusula chan, e que son os xa apuntados ao referimos á cláusula do índice de referencia IRPH, máis a circunstancia (letra b de devandito apartado) de que as cláusulas chan insíranse de forma conxunta coas cláusulas teito e como aparente contraprestación das mesmas".
Ademais, a entidade bancaria non acreditou que dita cláusula fose negociada individualmente nin de que se ofrecese aos contratantes "a debida información, previa á firma do contrato, sobre as consecuencias económicas da aceptación da indicada cláusula, motivo polo cal considera-se á mesma abusiva, e xa que logo nula de pleno dereito". ...

Sobre os intereses de demora e o vencemento anticipado

Así mesmo, o xuíz considera que os intereses de demora deben terse por non postos ao superar con fartura o límite legal establecido. Ademais, céntrase no vencemento anticipado do préstamo e sinala que é totalmente abusivo declarar o vencemento anticipado dun préstamo de 102.000 euros a 30 anos cun prazo de duración do contrato de 30 anos, e un incumprimento de unicamente "1.115,60 euros de capital e uns intereses nominais non pagados de 1.104,65 euros, apreciándose en todo caso a vontade dos demandados de facer fronte ao pago do préstamo, malia o precario da súa situación económica".

Por todo iso o xuíz declara o sobresemento da execución con expresa condena en costas para o BBVA.

Entidade: BBVA
Procedemento: Execución hipotecaria
Notas: Nulidade por abusividade das cláusulas referentes ao IRPH, CHAN, INTERESES DEMORA e VENCEMENTO ANTICIPADO
PDF: A_140413_BBVA_JPI8_ALMERIA_PARALIZA_EJECUCION_IRPH_ABUSIVO_SEN.pdf

Fonte: http://asuapedefin.com/


|||||||||||||||