domingo, 11 de agosto de 2013

Recurso de inconstitucionalidade da PAH contra a lei 1/2013: un paso máis na loita contra a violación de dereitos humanos - Documentos -VídeoAs PAHs presentaron publicamente un recurso de inconstitucionalidade contra a "Lei 1/2013, de 14 de maio, de medidas para reforzar a protección aos deudores hipotecarios, reestructuración de débeda e aluguer social", por vulnerar, esta, dereitos humanos e fundamentais. Lei aprobada recentemente pola dereita española do PP, partido que detenta o controlo político da maioría das institucións do, polo de agora, Reino de España, e que ven lexislando desaforadamente contra os intereses da maioría social, a favor da grande banca e as grandes corporacións transnacionais. A presentación pública foi en Rolda de prensa, o pasado mércores día 7 de Agosto de 2013, en Madrid, ás 11 da mañá, no nº 6 da Rúa Domenico Scarlatti,  diante do Tribunal Constitucional.

As PAHs elaboraron un recurso de inconstitucionalidade ante o Tribunal Constitucional, contra a lei do PP, por vulnerar dereitos humanos, pois a comisión xurídica da Plataforma de Afectad@s pola Hipoteca PAH detectou polo menos seis causas de Inconstitucionalidade na Lei 1/ 2013. Esta Lei, non só non soluciona o problema que está causando un sufrimento intolerable a centenares de miles de familias, e perpetuando a violación sistemática de dereitos humanos, senón que ademais incumpre principios constitucionais.

De novo é a xente, a sociedade civil, son as PAHs, as que se organizan para defender os dereitos fundamentais.

As PAHs están solicitando os apoios necesarios para a presentación dun recurso de inconstitucionalidade en tempo e forma ante o Tribunal Constitucional. Igual que fixeron na tramitación da ILP, interpelaron non só aos grupos parlamentarios senón que apelaron tamén á conciencia individual de cada un dos deputados e deputadas. Os partidos e deputad@s que votaron a favor da tramitación da ILP e contra a lei finalmente aprobada polo Goberno (todos menos o PP), teñen a oportunidade de demostrar a súa coherencia e a veracidade do seu compromiso apoiando e asinando o recurso elaborado polo equipo xurídico das PAHs.

Na rolda de prensa do pasado mércores, procedeu-se á presentación oficial do recurso de inconstitucionalidade elaborado polas PAHs, dos seus contidos, e a interpelación ás Institucións con capacidade legal para interpoñelo. Aínda que a Plataforma de Afectad@s pola Hipoteca elaborou un recurso de inconstitucionalidade contra a lei 1/2013. O recurso necesita de polo menos 50 deputad@s para poder ser presentado ante o Tribunal Constitucional, por iso, as PAHs puxeron-se en contacto con todos os partidos políticos con representación parlamentaria co fin de solicitar-lles que se adhiran ao recurso. Ningunha das formacións políticas tiña previsto presentar recurso algún. O recurso de inconstitucionalidade elaborouse desde a sociedade civil fronte á vulneración sistemática de dereitos humanos que supón a actual lexislación en materia hipotecaria. De novo é a xente, son as PAHs, as que se organizan para defender os dereitos fundamentais.

A continuación transcribimos un resumo do recurso inconstitucionalidade e a carta enviada, polas PAHs, ás diputadas e os diputados do Congreso.

Resumo do recurso de inconstitucionalidade.

Resumimos a continuación os seis puntos polos cales as Plataformas de Afectados polas Hipotecas consideramos que a chamada "Lei Antidesahucios" vulnera os dereitos contemplados pola Constitución Española e a lexislación internacional.

Motivo 1: Inviolabilidade do domicilio e tutela xudicial efectiva.

A Lei en cuestión establece unhas condicións fixas para o mantemento da vivenda, sen deixar marxe á interpretación e ao contexto de cada caso, co que directamente deixa en suspenso o dereito á vivenda establecido pola Constitución e sen marxe para que os xuíces tomen decisións baseadas na situación das familias afectadas cando non se dan as condicións establecidas pola lei.

A vivenda máis aló dunha propiedade é o ámbito íntimo, persoal e privado das familias e polo tanto debe ser protexido polos dereitos implícitos que leva. Así o recoñece a Constitución Española no seu artigo 18 no que explica que as circunstancias para a entrada no domicilio privado só pode ser autorizado por un xuíz que as valore, xustifique e motive. A Lei ao non dar marxe de establecer esta valoración máis aló de criterios arbitrarios establecidos polo Goberno atenta contra contra a inviolabilidade do fogar.

Ademais neste sentido o Tribunal Europeo de Dereitos Humanos establece en diferentes sentenzas que o desaloxo forzoso só se debe dar si non se coloca ás persoas en situacións degradantes como a exclusión social e sempre que se adopten as medidas adecuadas para non agredir os dereitos das persoas.

O Estado Español subscribe varios tratados internacionais en materia de dereitos humanos nas que se establecen garantías que se deben dar antes, durante e despois do despexo. Ditas garantías tampouco se establecen na Lei.

Motivo 2. Vulnera os dereitos das crianzas e as discrimina pola idade.

A lei establece como unha das condicións que na morada haxa menores de 3 anos de idade, tanto na moratoria de lanzamentos como nas medidas de reestruturación de débeda.

Non existen criterios obxectivos para establecer ese límite de idade nin nada que xustifique nos casos de execución hipotecaria e posterior desafiuzamento.

O despexo das familias expoñen aos menores independentemente da súa idade a situacións de rúa ou desamparo e en consecuencia a situacións de violencia, temor, incerteza e dor. Á súa vez provoca o risco de afectación do seu integridade física, psíquica e moral e libre desenvolvemento da personalidade.

A situación actual no Estado en que miles de familias viven baixo o limiar da pobreza que se acentúa por unha moi alta taxa de paro, denunciada por organismos gobernamentais estatais e internacionais agravan esta situación e son vítimas das citadas consecuencias todos os nenos independentemente da súa idade.

Non existen motivos para a distinción realizada pola Lei e por iso vulnera tanto os dereitos recolleitos na Constitución Española como nos Dereitos do Neno.

Motivo 3. Vaguidade e indeterminación na constitución do fondo social de vivendas.

A Lei en cuestión "Encomenda" ao Goberno que "promova" co sector financeiro un fondo social de vivendas destinadas a persoas que sexan desaloxadas da súa vivenda habitual por impago de préstamo hipotecario.

Non se establece un prazo, as condicións de arrendamento nin instrumentaliza en forma algunha a forma en que este mandato debe levarse a cabo.

A vaguidade nas condicións e medidas para levar a cabo este mandato non ofrecen unha resposta adecuada ao contexto de urxencia social e non garanten o fin do mesmo: a protección das persoas e a garantía do acceso a unha vivenda digna.

Este feito agrávase máis no contexto de crise onde esta medida debería ser potenciada e non suxerida, e en especial cando vai dirixida especialmente a colectivos en situacións de vulnerabilidade en xeral e máis concretamente ás crianzas en particular. E con iso a vulneración dos dereitos á intimidade, vivenda, protección da vida que se establecen tanto na Constitución Española como nos tratados internacionais.

Motivo 4. Vulneración de tutélaa xudicial efectiva e defensa en relación ás garantías procesuales ofrecidas aos consumidores fronte aos profesionais.

Basicamente o tema é que a Lei dá a opción e non o deber aos xuíces a que poidan apreciar cláusulas abusivas de oficio, pero non obriga a iso. Non obstante o Tribunal Europeo recoñece que as familias están nunha situación de inferioridade ante as entidades financeiras e que dita desigualdade debe ser compensada pola figura de xuíz quen debe apreciar de oficio as cláusulas abusivas.

Por outra banda a Lei 1/2013 establece un prazo máximo de 1 mes para denunciar a cláusulas abusivas das do momento da publicación da Lei no BOE e dándose así por informada a todas as posibles persoas afectadas. Mais tanto a administración como os xulgados deben esgotar todas as vías de notificación antes de recorrer aos editos e diarios oficiais. Esta forma de notificación non foi aplicada á Lei 1/2013 limitándoa á mera publicación no BOE polo que na súa forma vulnera a tutela efectiva que o Estado debía procurar ás persoas que se atopan nun proceso de execución hipotecaria e polo tanto non pode ser admitida dita limitación de tempo nos procesos hipotecarios en curso.

Motivo 5. Violación do principio de igualdade de armas procesuales e acceso aos recursos establecidos pola lei.

A Lei 1/2013 abre a posibilidade de oposición por cláusulas abusivas tanto de oficio polo xuíz ou a instancia da parte executada. No entanto non modifica a lei de enxuizamento civil na parte en que di que a apelación só é posible pola parte acredora. Desta forma está creando unha situación de desigualdade, dando á parte máis forte ferramentas que nega á parte máis vulnerable, en lugar de compensar a parte máis débil como explicitamente ordena a lexislación europea.

Motivo 6. Referencias na Lei á execución ou venda extraxudicial.

A Lei 1/2013 fai referencia á execución ou venda extraxudicial, un sistema de execución que quita de mans dos xuíces a función xurisdicional e a deixa en mans dos notarios.

Un procedemento máis rápido que provoca unha maior indefensión das persoas e familias afectadas, dificultando a súa defensa no mesmo e que ademais establece-se unilateralmente pola entidade financeira no contrato hipotecario.

Este procedemento quita das mans dos xuíces a administración da xustiza e a tutela xudicial efectiva das persoas que establece a Constitución e á súa vez provoca unha discriminación das persoas sometidas a este procedemento respecto das que son executadas no procedemento xudicial ordinario.

Por todos estes motivos consideramos que a lei aprobada polo Goberno vulnera os dereitos das persoas e familias, contravén a Constitución, a lexislación europea e os tratados internacionais de dereitos humanos, mantendo as desigualdades entre as entidades financeiras ás que protexe fronte ás familias ás que perpetua na súa situación de indefensión.

O Recurso completo pode-se descargar aquí:
http://afectadosporlahipoteca.com/wp-content/uploads/2013/08/RI-L-1-13-complemento-695.4-lec.pdf


Carta aos deputad@s


Á atención do sr/a. deputado/a.

Dirixímonos a Ud. desde a Plataforma de Afectados pola Hipoteca (PAH) co fin de solicitarlle a súa adhesión ao recurso de Inconstitucionalidade elaborado polo noso equipo xurídico para ser presentado ante o Tribunal Constitucional contra a lei 1/2013.

Desde a PAH detectamos polo menos seis motivos de inconstitucionalidade na citada lei que incurren nunha vulneración de dereitos fundamentais inadmisibles en toda democracia que se considere como tal.

Como saben, a ILP pola moratoria dos desafiuzamentos, a dación en pago retroactiva e o aluguer social contou co aval de máis de 1.400.000 firmas e o apoio maioritario da sociedade civil; con todo, as demandas cidadás foron menosprezadas e desoídas e o proceso de modificación da lei hipotecaria deu como resultado a Lei 1/2013 de 14 de Maio. Esta lei non recolle as demandas de mínimos expostas na ILP e perpetuan a condena de miles de familias a un sufrimento inadmisible e a exclusión social. A lei 1/2013 non é solución algunha á vulneración sistemática de dereitos humanos que se dá no noso país, unha situación flagrante ante a cal únicamente a sociedade civil está dando unha resposta. Así o indican todas as enquisas realizadas sobre o tema.

Poden consultar e descargar o recurso de inconstitucionalidade neste enlace.

Consideramos que brindar o seu apoio ao recurso de inconsitucionalidade responde a principios básicos de democracia e de protección e defensa dos dereitos humanos, dos dereitos fundamentais das maiorías sociais deste país, ás cales non se lles pode continuar dando as costas.

Por iso e detectando por parte do servizo xurídico da PAH polo menos seis causas de Inconstitucionalidade, solicitamos teñan a ben adherirse a este recurso e prestar o seu apoio á cidadanía que así o solicita e reclama.

A continuación expoñémoslle os detalles técnicos que ten que seguir para poder formalizar a súa adhesión ao recurso:
  • Cumprimentación do documento de adhesión achegado.
  • Envío á seguinte dirección postal: rúa SAN COSME Y SAN DAMIAN nº 24 1º Izda Madrid 28012. Horario de 9,30 a 14,00 e 16,00 a 20,00
  • É necesario un poder xeral para pleitos con facultades especiais para allanarse e absolver posicións a nome da procuradora de tribunais Dña. Virginia Aragón Segura.
  • Certificado do secretario do congreso onde acredite a súa condición de parlamentario.
Para calquera dúbida ou comentario pode responder a esta mesma dirección de correo. O prazo máximo de presentación do recurso, en base ás datas de aprobación da Lei 1/2013, é o 15 de agosto, polo que a adhesión necesariamente ten que formalizarse con anterioridad á data sinalada.

Un saúdo cordial,

Plataforma de Afectad@s por la Hipoteca (PAH)
http://afectadosporlahipoteca.com/
afectadosporlahipoteca@gmail.com

Vídeo da roda de prensa do día 7 de Agosto de 2013.


http://bambuser.com/v/3794075Difunde:

Stop-Desafiuzamentos (Adherida ás PAHs) - Comisión Dereito a unha Vivenda Digna, da Rede de Apoio Mutuo de Ferrol Terra

Correo-e:
forosocialdeferrolterra@gmail.com

Blogue:
http://stop-desafiuzamentos-ferrolterra.blogspot.com.es/

||||||||||||||||||||||