venres, 25 de outubro de 2013

As entidades financeiras dedicadas ao negocio do crédito hipotecario son responsables da concesión de centos de miles de préstamos para o acceso á primeira vivenda, en condicións tales que facían previsible o non pago dun elevado número deles, é por iso que imos ao Banco de España

Imos ao Banco de España


Banco de España
C/ Alcalá, 48
28014 Madrid

As entidades financeiras dedicadas ao negocio do crédito hipotecario son responsables da concesión de centos de miles de préstamos para o acceso á primeira vivenda, en condicións tales que facían previsible o non pago dun elevado número deles.

Nunha porcentaxe moi elevada, estes préstamos conteñen condicións declaradas abusivas polos tribunais, revelándose unha práctica comercial xeneralizada de abuso sobre os cidadáns para o acceso a un ben de primeira necesidade.

En moitos casos, obsérvanse indicios de estafa na concesión de tales préstamos ao provocar endebedamentos durante décadas con manifesta falta de información, e en moitas ocasións ocultación de información relevante e engano achega da operación de préstamo.

Entre as obrigacións legais do Banco de España atópase a supervisión das entidades financeiras (art. 7 da Lei 13/1994 de Autonomía do Banco de España), o que inclúe a investigación e documentación de todas as posibles actividades irregulares das que teña coñecemento sobre entidades financeiras.

As circunstancias antes descritas son de coñecemento público e notorio, aumentando cada día o volume de indicios de delito na conduta das entidades financeiras, antes e durante a crise económica, ata alcanzar un verdadeiro clamor popular. Por todo iso,

SOLICITO:

1.- A apertura dunha investigación por parte do Banco de España, para a averiguación e documentación das actividades presuntamente delituosas cometidas polas entidades financeiras en España, en especial as relacionadas co negocio dos préstamos hipotecarios.

2.- Custódiaa e conservación de canta documentación e informes obren no seu poder na actualidade, así como a recopilación de todas as actuacións que en diante realice, en aras a garantir a adecuada proba que no seu día, acredite a presunta comisión de delitos.

En  __________, a _____ de  Outubro de 2013

Cidadá /cidadán:

[Nome e Apelidos, NIF, Enderezo e Sinatura]


Web oficial do Banco de España:
[https://sedeelectronica.bde.es/sede/ga/]
|||||||||||||||||

domingo, 20 de outubro de 2013

A loita pola Dignidade - José Manuel Pena portavoz de Stop Desafiuzamentos de Barbanza

A LOITA POLA DIGNIDADE

A soidade, a angustia e a indefensión coa que se atopaba unha muller da Comarca, do Barbanza que a punto estaba de quedarse na rúa, por culpa dun procedemento de execución hipotecaria iniciado a instancias dunha coñecida entidade financeira, moveunos a tomar as rendas e constituír unha Plataforma para protexer ás familias humildes do poder "omnipotente" das entidades financeiras e presionar á clase política sobre a necesidade de garantir, de xeito efectivo, o dereito de todo cidadán a unha vivenda digna.

Eramos conscientes da cruzada que iniciabamos contra o poder político e financeiro pero nunca cremos atoparnos con tal cantidade de familias afectadas, en máis de ano e medio de vida, case un centenar coa total imposibilidade de facer fronte ás súas obrigacións hipotecarias, e moitas delas con graves dificultades para chegar a fin de mes, até sen nada que levarse á boca.

Comezamos con entrevistas cos máximos responsables municipais e os departamentos de servizos sociais acompañadas de campañas, nos diferentes medios de comunicación, ao obxecto de que a propia sociedade civil fose consciente da necesidade de loitar e opoñerse aos abusos bancarios, obrigando ás entidades financeiras a negociar antes de que ningunha familia humilde, por causas económicas, tivese que perder a súa vivenda habitual.

Refinanciamento dos préstamos, moratorias, dacións en pago, alugueres sociais e cantidade de fórmulas existentes, todas elas para chegar a acordos puntuales coas entidades antes de que unha soa familia quedásese na rúa. Un ano e medio despois leste, sen ningunha dúbida, foi un obxectivo sobradamente cumprido.

Tamén nos centramos en recoller firmas, para presentar a Iniciativa Lexislativa Popular no Congreso dos Deputados, na Comarca co apoio de máis dun milleiro de persoas. Ao final a "chantaxe" do poder financeiro puido máis que a "sensatez" da clase política. Boas palabras e intencións pero os desafiuzamentos séguense producindo, nun país con máis de seis millóns de persoas sen emprego; con máis de tres millóns de familias que viven na pobreza extrema e, nos últimos catro anos, con máis de medio millón de desafiuzamentos de familias humildes.

Non tardaron en implicarse co noso labor, de carácter permanentemente altruísta, o Valedor do Pobo e varios profesionais liberais de prestixio (avogados e analista financeiros) e coa suficiente experiencia para opoñerse aos procedementos xudiciais e a presionar ás entidades financeiras para obter o compromiso firme de non desaloxar a ninguén da súa única vivenda.

Tamén comezaron a saír as primeiras sentenzas xudiciais, dalgúns tribunais superiores, que protexían os Dereitos Humanos das familias contra a usura e o abuso da maioría das entidades: cláusulas e intereses abusivos, concesión de hipotecas lixo, tasaciones irregulares e concesión de préstamos hipotecarios coas garantías de avalistas, a propósito da clara imposibilidade de que a familia, en poucos anos, puidese seguir cumprindo coas súas obrigacións crediticias e o banco se incautaría de varias vivendas para logo especular e vendelas ao mellor postor, malia presumir, na maioría dos casos, de que cumprían co código das boas prácticas bancarias.

Moi pronto nos demos conta de que Bruxelas legislaba para protexer aos consumidores, mentres Madrid continuaba amparando o saqueo do patrimonio dos bancos por parte dalgúns membros dos consellos de administración con indemnizacións multimillonarias e suculentos plans de pensións. Mentres milleiros de familias xa apenas poden pensar en pagar a hipoteca cando nin son capaces de alimentar, vestir e costear os estudos dos seus fillos. Moitos dos seus membros, con graves secuelas psicolóxicas, polo acoso constante dos responsables das entidades financeiras e con numerosos intentos de suicido ás súas costas. Seguiremos loitando pola dignidade de todas estas familias porque cada vez somos máis e os verdugos xa están contra as cordas.

20 de Outubro de 2013

JOSÉ MANUEL PENA
Portavoz de Stop Desafiuzamentos de Barbanza
j.mpena@hotmail.com

|||||||||||||||||||

sábado, 19 de outubro de 2013

O xoves 24 de Outubro no local do Ateneo Ferrolán - Xuntanza de Stop-Desafiuzamentos da Rede de Apoio Mutuo de Ferrol Terra

OLLO A XUNTANZA É NO ATENEO FERROLÁN

Xuntanza de Stop-Desafiuzamentos da Rede de Apoio Mutuo de Ferrol Terra

O Xoves 24 Outubro, ás 5 da Tarde, Xuntanza de Stop-Desafiuzamentos da Rede de Apoio Mutuo de Ferrol Terra, no local do Ateneo Ferrolán, rúa Madalena, 202.

Proposta de orde do día:
 1. Información, pasos dados e toma de resolucións, sobre o Desafiuzamento en Recimil. O Xuízo vai ter lugar o 6 de Novembro.
 2. Caso de Sandra (Cabanas).
 3. Coordinación Galega.Que pasa na Galiza e no resto do Estado.
 4. Casos: Rosa e Manuel  información e Acción.
 5. Últimas novidades sobre a entrega de Vivendas en Recimil.
 6. Outros asuntos se os houbera.

Saúde e Vivenda Digna !

Inácio (Comunicación)
645 158 113

Correo-e:
forosocialdeferrolterra@gmail.com

Blogue:
http://stop-desafiuzamentos-ferrolterra.blogspot.com.es/

Páxina no facebook:
Stop-Desafiuzamentos da Rede de Apoio Mutuo de Ferrol Terra
https://www.facebook.com/StopDesafiuzamentosDeFerrolTerra

NOTA. LEMBRAR QUE O LUNS 21 DE OUTUBRO TEMOS XUNTANZA DE TRABALLO.

Xuntanza de Traballo para estudar unha mediación entre a veciñanza. Contaremos co asesoramento dunha educadora social. En Caranza, na rúa armada Española, nº32 Baixo.

|||||||||||||||||||

Resolución de Estrasburgo sen precedentes ante unha masiva mobilización para defender a 16 familias realoxadas no Bloc Salt (Xirona) - Tralo varapalo xudicial de Estrasburgo a PAH esixe a SAREB e Generalitat unha reunión urxente para negociar o aluguer social


Resolución de Estrasburgo sen precedentes ante unha masiva mobilización para defender a 16 familias realoxadas no Bloc Salt, un bloque de vivendas propiedade da SAREB ou banco malo, recuperado pola a PAH no marco da campaña "Obra Social"

O Bloc Salt converteuse nas últimas semanas no símbolo de dous modelos contrapostos: o do Banco Malo e a vulneración de dereitos humanos por unha lado, e o da autotutela de dereitos fronte ao baleiro gobernamental, polo outro.

Desde que, a principios de setembro, a Audiencia Provincial de Xirona comunicou data de desaloxo para as 43 persoas que viven no edificio de Salt, a PAH activou todas as vías posibles para detelo e forzar unha solución para as familias. Onte e hoxe, un milleiro de persoas de todas as plataformas do estado e solidarios acudiron a Salt (Xirona) para evitar este macro-desafiuzamento. A mobilización ha ter unha gran repercusión social e numerosos medios de comunicación fixéronse eco dela.

A medida cautelar de TEDH


A mobilización cidadá masiva en defensa do Bloc Salt veu acompañada dunha resolución de última hora do Tribunal de Estrasburgo que forza á suspensión cautelar do desalojo. Unha resolución que supón un toque de atención ás administracións españolas e catalás, e que esixe un cambio radical na política da SAREB.

O pasado 4 de outubro, e tras esgotar a vía interna, a PAH presentou recurso ante o Tribunal Europeo de Dereitos Humanos (TEDH) para solicitar pola vía de urxencia a paralización do desaloxo do Bloc Salt, ao considerar que se estaban vulnerando dereitos fundamentais das persoas afectadas.

Hoxe, o TEDH notificou a suspensión cautelar do desaloxo, e dá prazo ao Goberno español até o día 24 de outubro para que expoña cales son as medidas que as autoridades locais pretenden implementar para previr a vulneración dos artigos 3 (prohibición de tratos inhumanos ou degradantes) e 8 (dereito ao respecto á vida privada e familiar, incluída a inviolabilidade do domicilio) da Convención Europea de Dereitos Humanos, especialmente en relación aos menores, e concretamente as medidas sobre vivenda e asistencia social.

Unha vez recibida a resposta do Goberno español, o 29 de outubro o Tribunal resolverá si mantén ou non a suspensión cautelar.

Esiximos unha reunión urxente para regularizar un aluguer social

Recordamos que a situación do estado español é unha auténtica anomalía no contexto europeo. Calquera goberno que se considere minimamente democrático xa reaccionaría fronte á urxencia habitacional na que vivimos. Sería xa que logo inconcibible que as administracións públicas non reaccionasen fronte ás demandas cidadás e seguisen sen actuar tralo grave revés de Estrasburgo á súa posición. É por iso que desde a PAH esiximos ao Goberno e á Generalitat de Catalunya que convoquen unha reunión entre SAREB, PAH, Banco Mare Nostrum (o xestor do Bloc Salt) e as administracións públicas competentes en materia de vivenda, é dicir, a mesma Generalitat e o Concello de Salt. Unha reunión que sirva para resolver un aluguer social para as familias que actualmente viven no bloc Salt. Estrasburgo deu un prazo moi breve ás administracións públicas -estatais e autonómicas- para garantir que non se vulneran os dereitos fundamentais das familias afectadas: o 24 de outubro. Neste caso, a solución está afortunadamente ao alcance de todos: trátase de regularizar a situación das familias a través dun aluguer social.

A SAREB ou Banco Malo: un expolio á cidadanía

Mentres o estado español vive unha auténtica urxencia habitacional, as vivendas baleiras en mans dos bancos son máis que abundantes. Mentres as administracións públicas non teñen apenas vivendas para dar resposta á situación límite na que se atopan miles de familias, a SAREB acumula miles de vivendas baleiras. Pero a peor das paradoxas é que a mesma SAREB é unha sociedade creada polo Goberno, seguindo ordenes da Troika. É, pois, unha iniciativa pública que, unha vez máis, en lugar de rescatar persoas persegue rescatar á banca saneándoa de activos tóxicos. O seu capital inicial pagámolo xa os cidadáns: máis de 50.000 millóns de euros, máis unha débeda bancaria que tamén avala o Estado. É ademais un dobre rescate, posto que os activos que xestiona son de entidades nacionalizadas, como Bankia ou CX, que xa recibiron rescates millonarios. Miles de vivendas pagas con diñeiro público que se negan a alugar porque pretenden malvenderlas a fondos voitres e grandes inversores nacionais e internacionais.

Obra Social da PAH: si se pode facer efectivo o dereito á vivenda

Tendo en conta todo o anterior, a campaña da Obra Social a PAH, que realoxa familias desafiuzadas en vivendas baleiras en mans das entidades financeiras e o Banco Malo, é hoxe máis necesaria que nunca, é unha obrigación democrática e unha necesidade.

Sen esta campaña de auto-tutela de dereitos a través da desobediencia civil, a resolución de hoxe de Estrasburgo fose pouco menos que imposible. De novo, a mobilización cidadá en defensa dos dereitos humanos forzou que instancias internacionais dén un toque de atención ás administracións do Estado español. Pero aínda máis importante, grazas á Obra Social da PAH hoxe máis de 700 persoas desafiuzadas foron realoxadas en 14 edificios recuperados. O mesmo día no que se coñecía a noticia da paralización do desaloxo de Salt, a PAH Valencia facía pública a recuperación dun bloque de vivendas propiedade de BBVA no marco da campaña Obra Social a PAH. Mentres administracións públicas escorren o vulto e escúdanse na falta de competencias para non enfrontarse aos intereses bancarios, a cidadanía actúa e fai efectivos dereitos. Que saiban administracións, bancos e inversores e fondos voitre que isto só é o principio, que non nos deixaremos roubar o patrimonio colectivo. As vivendas rescatadas deben ser para os cidadáns e cidadás que as necesiten. Seguiremos recuperando vivendas, parando desaloxos e recorreremos a todas as instancias internacionais posibles. Trátase de facer xustiza.http://youtu.be/wekMLk6_1VE


http://youtu.be/AqR7Cyl1RvQ

_____________

RESUMINDO:

A mobilización cidadá e a resolución de Estrasburgo esixen pois unha reunión urxente entre SAREB, Mare Nostrum, PAH e Generalitat para resolver un aluguer social no Bloc Salt. Trátase dunha cuestión de dereitos fundamentais. A cidadanía está actuando. A Generalitat non debe esperar máis. A SAREB debe ceder. Necesitamos solucións urxentes e reais XA.

Escrito ante o Tribunal Europeo de Dereitos Humanos de Estrasburgo e resolución do TEDH para descarga.

O Observatori DESC fixo público o escrito presentado ante o TEDH no seu web.

Podedes descargar o escrito ante o Tribunal Europeo de Dereitos Humanos de Estrasburgo solicitando suspensión cautelar do desaloxo do edificio de Salt en formato .doc  e en formato .pdf.

Resolución de Estrasburgo:

Páxina 1
Páxina 2
Páxina 3
Páxina 4
Páxina 5
Páxina 6
Páxina 7
Páxina 8
Páxina 9


Enviado polas PAHs | 17.10.2013

|||||||||||||||||||||||

martes, 15 de outubro de 2013

O pulso entre a PAH e a SAREB polo dereito á vivenda - Co #blocSalt si se pode dicir basta ao roubo do Banco Malo


O Bloc Salt convértese hoxe e mañá no campo de batalla dunha loita polos dereitos fundamentais que está librando a cidadanía fronte ao expolio da SAREB


Fai oito meses 16 familias recuperaron esperanza para as súas vidas grazas á PAH. Desafiuzaran-nas e chamaron a todas as portas, pero ninguén lles deu unha segunda oportunidade.

Na súa mesma cidade, como en todas, había miles de vivendas sen uso. Vivendas baleiras e familias na rúa. Un feito máis que xustificado para recuperar un edificio de 15 vivendas propiedade de Banco Mare Nostrum, que levaba tres anos baleiro, en Salt (Girona). Daquela o Banco Mare Nostrum, como outros bancos, foi rescatado polo Goberno con diñeiro público e moitos dos seus pisos quedaron no banco malo: a SAREB.

Mañá 16 de outubro teñen data de desaloxo das súas vivendas impulsado polo actual propietario, a SAREB. Un macro-desafiuzamento de 43 persoas de vez.

Esgotáronse todas as vías para evita-lo, pero nin a xuíza, nin a SAREB escoitan. Tampouco o Goberno, nin a Generalitat. Fronte a institucións erradas a PAH está facendo o que calquera goberno que se diga democrático debería facer.

Cada desafiuzamento é imperdoábel. Os políticos negan unha realidade que cada dia é máis a regra: moita xente ten que abrir pisos cada día porque ou o fai, ou dorme baixo a ponte.

Por iso, que se desafiúce a 16 familias con criaturas de pisos que estaban baleiros para vende-los a prezo regalado aos inversores internacionais é un escándalo. É un escándalo cando ademais hai máis de 3.000.000 de vivendas baleiras no Estado.

A SAREB literalmente rouba a toda a poboación. Ninguén entende que pisos pagos con diñeiro público dos rescates, sirvan para especular en fondos voitres, no canto de dar-llos aos que os necesitan. É inaceptábel que desde a administración se rescate aos bancos e non ás persoas. É innegábel que está sendo a cidadanía organizada a que está rescatando ás persoas, malia os bancos.

É sinxelamente inhumano que a SAREB desafiúce á xente, mentres os seus directivos cobran ata 500.000 euros (por exemplo a súa presidenta, Belén Romana) e o Goberno lava-se as mans e fai oídos xordos ao reclamo xeneralizado de respectar o dereito á vivenda.

Por todo isto, facemos unha chamada a toda a poboación para que veña a Salt hoxe e mañá a loitar polos dereitos máis esenciais. Será un momento de forza colectiva onde a xente do montón defenderemos-nos dos que nos rouban, onde faremos valer os nosos dereitos.

Centenares de persoas deron xa o seu apoio. Hoxe facemos públicas tamén todas estas adhesións ao manifesto.

Veñen autobuses de máis de 60 PAH de Catalunya, comPAHs do resto do estado, artistas que nos brindan o seu apoio coa súa música, xente a nivel particular, 100 bombeiros da Generalitat de Catalunya, deputados que deron o seu apoio. Os que non poidan vir, desde a distancia estarán atentos ao que pase en Salt e ao que faga a SAREB.

Os dereitos conquístanse loitando e evitar o desaloxo do Bloc Salt é unha vitoria necesaria na conquista cotiá do dereito á vivenda.

Esperámosche en Salt.
Ningunha familia máis na rúa!
Si a SAREB é nosa, as súas vivendas tamén.
Defendamos o bloque da Obra Socia da PAH.

Enviado polas PAHs o 15 de Outubro de 2013

________________

Folga de Fame por un sistema real e efectivo que protexa ás mulleres e nen@s da violencia machista


Esta madrugada un grupo de mulleres comezará unha folga de fame para denunciar a falta de apoio e recursos, por parte das administracións, ás mulleres e nen@s vítimas de violencia machista. Estas mulleres, pertencentes á asociación Ve-la Luz, saben de primeira man, o impacto que están a ter na vida das mulleres os recortes que eliminaron o chamado "salario da liberdade", o peche dos CIM, a falta de recursos para seguir adiante con programas específicos de axuda ás vítimas de violencia machista ... Saben-no ben. E así nolo ensinaron estes días que compartimos con elas a loita contra o desafiuzamento en Cabanas, onde a violencia machista provocou a máxima indefensión de Sandra Menéndez  a quen o seu presunto agresor pretende mesmo que perda a súa vivenda.

Agora é o momento de mostrar a nosa solidariedade coa loita da Asociación Ve-la Luz. Coa loita e resistencia das mulleres contra a violencia machista, que reclaman ás administracións, recursos, protección, xustiza... que lle son negados.

Folga de Fame

Hoxe neste momento, 00:05hs, do Martes 15 de Outubro de 2013, un grupo de mulleres ligadas á Asociación Galega para a Defensa de Mulleres e Nen@s Vítimas da Violencia de Xénero e/ou Abusos - Ve-la Luz. Pertencente ao Movemento Grito en Silencio,  poñen-se en Folga de Fame:

POR UN SISTEMA REAL QUE PROTEXA A MULLERES E NEN@S DA VIOLENCIA DE XÉNERO QUE NON FOMENTE A SUBMISIÓN, O EMPOBRECEMENTO E QUE NO PERPETÚE O MALTRATO. BASTA XA!!

Ante as situacións permitidas por un sistema de protección creado para as vítimas de violencia de xénero que nos tortura e nos somete, a mulleres e fill@s perpetuando o maltrato e empoderando ao maltratador.

COMEZAN A "FOLGA DE FAME", NO BAIXO DO Nº5, DA RÚA EUSEBIO DA GUARDA, NA CIDADE D'A CORUÑA, NAS INMEDIACIÓNS DA AUDIENCIA PROVINCIAL.

Sen Salario da Liberdade, con recorte no programa de axuda psicolóxica da Xunta, sen vivendas no programa Aluga, sen medios, sen ... , ... ¡¡Xa abonda!!
Stop-Desafiuzamentos (Adherida ás PAHs) - Comisión Dereito a unha Vivenda Digna, da Rede de Apoio Mutuo de Ferrol Terra.

Compañeiras adiante!

Stop-Desafiuzamentos (Adherida ás PAHs) - Comisión Dereito a unha Vivenda Digna, da Rede de Apoio Mutuo de Ferrol Terra | Forma parte da Coordinación Galega de STOPs e PAHs.

Inácio (Comunicación)
645 158 113

Correo-e:
forosocialdeferrolterra@gmail.com

Blogue:
http://stop-desafiuzamentos-ferrolterra.blogspot.com.es/

Páxina no facebook:
Stop-Desafiuzamentos da Rede de Apoio Mutuo de Ferrol Terra
https://www.facebook.com/StopDesafiuzamentosDeFerrolTerra

Para difundir:
Baixar o cartaz en formato jpg.
Baixar un barner, en formato jpg.

|||||||||||

domingo, 13 de outubro de 2013

@PAHVigoTui convoca mobilización diante NovaGaliciaBanco, en Vigo, contra una práctica bancaria inhumana e criminal, en solidariedade co compañeiro Gonzalo da PAH de Pontevedra


@PAHVigoTui

Diante da gravidade dos feitos onde un compañeiro noso, Gonzalo,  un dos portavoces da PAH de Pontevedra, que atentou contra súa propia vida empuxado por una práctica bancaria inhumana e criminal.

A PAH esta coordinando-se con forzas políticas, asociacións cidadás, sindicatos, ... para dar conta, para dar unha resposta contundente a estes feitos.

Esperamos de vos o máximo apoio esperamos dos que sempre ou moitas veces estivestes connosco, que redobredes os vosos esforzos

Non se pode escudar na retórica   Agora e o momento da dar o paso a adiante e apoiar a un movimento cidadán que conta con a simpatía de amplos sectores da sociedade civil.

Mobilización: mércores 16 de Outubro ás 12:00hs diante da central de NCG Banco no cruce dos 4 bancos en Vigo.

Onde está o limite do sufrimento?

Onde o limite da depredación e avaricia da banca?

Estes dias o portavoz da PAH de Pontevedra, o noso compañeiro e amigo Gonzalo atentou contra a súa propia vida. Non pode soportar o sufrimento, anguria, desesperación e rabia, polo que está a acontecer e padecer afectado pola rapina e insensibilidade do sistema bancario e nomeadamente Nova Galicia Banco. Soamente a valentía da súa compañeira Mirta salvou-no dunha morte segura.

Podemos ficar impasíbeis diante desta traxedia e a de centos de afectados familias, desafiuzad@s e mort@s?

Non. Non imos ficar paralizad@s polo que está a acontecer. Rebelamos-nos. Onte, hoxe e sempre até que a cidadanía masivamente diga BASTA e force á banca e aos gobernos a cambiar, por unha banda, a súa actitude e a lexislación pola outra.

É polo que seguindo coas nosas mobilizacións convocamos a toda a cidadanía, colectivos, formacións políticas, sindicais e veciñais a unha Concentración de repulsa e protesta o próximo Mércores dia 16 de Outubro, ás 12 do mediodía, diante da sede central de Nova Galicia Banco na rúa Policarpo Sanz de Vigo.

Temos que lles facer ver que SI SE PODE!

Vigo a 14 de Outubro de 2013

PAH de Vigo - Tui - Baixo Miño
Correo-e:
stopdesahuciostbm@gmail.com

web:
http://www.stopdesahuciostbm.wordpress.com

facebook:
https://www.facebook.com/pages/PAH-Vigo-Tui-Baixomi%C3%B1o/270337479686803

Teléfonos:
Fran Riveiro (627192586) | Carlota Pérez (657862675) | Telmo Pérez (661449328).
|||||||||||||||||

sábado, 12 de outubro de 2013

Xuntanza de Stop-Desafiuzamentos da Rede de Apoio Mutuo de Ferrol Terra, en Caranza, o Mércores 16 de Outubro

Xuntanza de Stop-Desafiuzamentos da Rede de Apoio Mutuo de Ferrol Terra

O Mércores de 16 Outubro, ás 5 da Tarde, Xuntanza de Stop-Desafiuzamentos da Rede de Apoio Mutuo de Ferrol Terra, en Caranza, no local de Fuco Buxán, Rúa Armada Española nº32, Baixo.

Proposta de orde do día:
 • Desafiuzamento en Recimil o 6 de Novembro.
 • Caso de Sandra (Cabanas).
 • Coordenación galega.
 • Dous novos casos: Rosa e Manuel  información e Acción.
 • Entrega de Vivendas en Recimil.
 • Outros asuntos se os houbera.
Saúde e Vivenda Digna !

forosocialdeferrolterra@gmail.com

facebook Stop Desafiuzamentos da Rede de Apio Mutuo de  Ferrol  Terra

http://stop-desafiuzamentos-ferrolterra.blogspot.com/

|||||||||||||||||||||||||||||

xoves, 10 de outubro de 2013

O noso compañeiro Gonzalo de Francisco, da PAH de Pontevedra, a punto de morrer vitima dos abusos bancarios


Segundo nos comunican, o noso compañeiro Gonzalo De Francisco Meirelles, da PAH de Pontevedra, a punto de morrer vítima dos abusos bancarios. Gonzalo estivo na última xuntanza de coordinación galega que tivemos no Parlamento Galego, cando lle presentamos a proposta da ILP á Xosé manuel Beiras ANOVA.

Gonzalo é un dos activistas da PAH de Pontevedra, responsabilizaba-se da coordinación da Plataforma de Afectad@s pola Hipoteca en Pontevedra. Gonzalo, afectado pola usura bancaria, estaba intentando solucionar a "débeda" da hipoteca da súa consulta de psicología e outra pola vivenda, novas dificultades abocaron-lle a esta dramática situación. Segundo A. Blasco do Faro de Vigo a "pinga que colmou o vaso" produciuse nos últimos días, cando tras percibir case 1.800 euros en concepto de devolucións das retencións de autónomos o banco investiuno na débeda da consulta no canto de facelo na casa, como era intención da parella que xa daba por perdido o negocio.

A PAH de Pontevedra, apenas ten uns meses de vida, foi constituída en Agosto deste ano.

Agardemos que o noso compañeiro Gonzalo estexa ben e siga contribuíndo co seu inestimábel e necesario apoio e forza.

Foto de Rafa Vázquez.

|||||||||||||||||

mércores, 9 de outubro de 2013

As compañeiras e compañeiros de Stop Desafiuzamentos da Coruña, continuan a pé de portal para evitar o desafiuzamento de Elisabeth

AGARDAMOS POR VOS AO LONGO DO DIA EN ANTONIO NOCHE 30. XUNTOS PODEMOS¡¡¡

Boas tardes, tras parar o desafiuzamento de Elisabeth o Martes 8, a coordinación institucional necesaria pra solución do presente conflicto convertiuse nunha empresa fabulada ao abeiro dos acontecementos sucedidos ao longo destes días.

Sorprende a parsimonia do órgano xudicial para dar resposta a un requerimento da Consellería de Traballo e Benestar ante unha situación de emerxencia como a que estamos a vivir. Emerxencia pola nula marxe temporal da que se dispón (o desafiuzamento, marcado para onte, non tivo lugar simplemente pola presión social na rúa, que o parou no momento en que se ía producir a notificación) e pola situación da propia afectada, Elisabeth, tal e como recoñece a Consellería de Traballo e Benestar e o propio Xulgado de 1ª Instancia nº 9.

En vista desta emerxencia, non nos explicamos a sucesión dos acontecementos: o venres 4 de outubro o xuíz notifica unha posible situación de vulnerabilidade social e remite á Consellería de Benestar e Traballo; a Consellería no mesmo día constata a falta de tempo material para actuar, e o luns 7 envía un fax solicitando a suspensión do desafiuzamento. Tendo en conta que o día 7 era festivo local na cidade da Coruña, e entendendo que o xulgado competente tiña esta notificación dende o día 8 (data marcada para o desafiuzamento) a primeira hora, que se fixo dende o xulgado ata o día de hoxe? Pasaron dous días e Elisabeth non ten ningunha notificación oficial de que o desafiuzamento fose suspendido.

O único que queda é que o xuíz se pronuncie inmediatamente para que a Consellería de Benestar e Traballo e os Servizos Sociais do Concello da Coruña acaden unha solución axeitada para Elisabeth. Ata entón, seguiremos resistindo.

Grazas pola vosa atención,
STOP Desafiuzamentos A Coruña

Correo-e:
desahucios.coruna@gmail.com

Blogue:
http://stopdesahuciosacoruna.blogspot.com.es/

Facebook:
https://www.facebook.com/pages/STOP-DESAHUCIOS-A-CORU%C3%91A/216065495111451

Twiter:
https://twitter.com/Desahuciocoruna

Grupo de stopdesahucios de A Coruña
@desahuciocoruna
https://n-1.cc/pg/groups/372403/desahucios-corua/

|||||

martes, 8 de outubro de 2013

Ve-La Luz fala co presunto maltratador de Cabanas


VE-LA LUZ FALA CO PRESUNTO MALTRATADOR DE CABANAS

Ante as declaracións vertidas polo presunto maltratador J.S.C aos medios de prensa e conversación mantida pola Presidenta de Ve-la luz co mesmo.

Ve-la luz quere deixar constancia dos seguintes datos que cre importantes para dar veracidade non só aos datos deste caso senón aos centos deles que non son representados ante a opinión pública:
1º Sandra recibiu máis de tres decenas de denuncias por parte do Sr. J.S.C por "Dexación de deberes familiares" que é igual a incumprimento de visitas, das cales só foi condenada dúas veces. Isto quere dicir que só dous xuíces e/ou fiscais de máis 30, interpretaron que Sandra incumpría e non como o resto que interpretaron a realidade "que Sandra simplemente protexía ao seu fillo como se reflicte na Convención dos dereitos do neno no seu art. 19".

2º Non existe ningunha condena firme dos procesos que nomea o Sr. J.S.C por vexacións a el, aínda que si recoñecemos que hai unha sentenza en primeira instancia sobre outro tema e persoas que foi recorrida ante a Audiencia. Neste asunto Sandra non asistiu á vista, algo moi normal debido ao proceso brutal ao que se lle someteu que non fixo máis que perpetuar o maltrato recibido e que recibe.

3ºA desacreditación do proceso e xustificación por parte de presunto agresor das imputacións que lle levaron a ter unha orde de liberdade provisional, sorprenden: Di que está imputado por catro delitos e con Liberdade provisional tras unha instrución de dous anos debido a: "Que hai unha persoa que non sabe o día no que se produciron as agresións" ¡¡Dálle máis importancia ao día que á agresión!!! Nin o alcalde , nin as plataformas que apoiaron á vítima teñen nin idea - ¡¡Temos a documentación e até a enviada polo Sr. J.S.C!!! Di que non sabe como a nai ten aínda a custodia do menor, o mesmo que é o seu fillo e fai máis de dous meses que non pasa a pensión alimenticia pero recoñecendo que o neno está ben coidado. (Algo habitual nestes casos).
Durante a conversación mantida con Vázquez resalta a profesión, oportunidades varias, unha charlas co Fiscal "Roma" mediante o Punto de encontro de Ferrol e a clarividencia de saber que non será condenado aínda que se lle imputen a día de hoxe catro delitos de Violencia de xénero ( Art. 153. 1, 153.3 e 617.2) .

En relación ao desafiuzamentos di non coñecer ao comprador pero ante a posibilidade de que puidese abrirse un proceso penal, coméntanos que o comprador non ten antecedentes e que os antidisturbios actuarán nuns días desafiuzando a Sandra e o seu fillo.

A asociación Ve-la luz recibiu documentación do Sr. J.S.C e unha chamada na que nos instaba a que fósemos imparciais solicitando que enviásemos un comunicado pola nosa banda á prensa tras analizar a documentación e así o estamos facendo. En relación ao desafiuzamento Sandra instou unha demanda de reclamación de cantidades que ante a falta de forma produciu unha absolución e na actualidade existe outro proceso de venda fraudulenta onde até a data non se puideron probar as formas e xeitos nas que se produciu a venda recoñecendo unha simulación na reclamación de cantidades.

En relación á habitabilidade do domicilio nas medidas provisionais outorgadas polo xulgado de violencia de Ferrol presentouse fai xa varios meses un documento baseado en "Fallo dun erro material da sentenza" continuando á espera de resolución posto que o domicilio habitual da familia sempre foi Cabanas e non Pontedeume como así intenta xustificar como todo o resto Sr. J.S.C.

¡¡Non permitamos que nada nin ninguén as silencie!!!

Asociación Ve-la Luz

Foto de Marta Coral en ferrol360.es

COMUNICADO:
VE-LA LUZ FALA CO PRESUNTO MALTRATADOR DE CABANAS
Asoc. Velaluz Violencia de Xénero
velaluz.galicia@gmail.com
8 de outubro de 2013 01:48
http://www.asociacionvelaluz.es/

|||||||||||||||||||||||||||

A solidaridade parou un desafiuzamento en Cabanas


A solidaridade cidadán parou esta mañá un desafiuzamento en Cabanas.

Un representante do xulgado e unha dotación de tres vehiculos da Garda Civil achegaronse á vivenda ubicada na Urbanización Los Llanos no piñeiral da Magdalena en Cabanas. Máis de medio cento de cidadáns secundaron o chamamento da asociación Ve-la luz e sentáronse pacificamente diante do domicilio de Sandra M. Diante da situación, o representante xudicial desistiu de proceder ao lanzamento pero advertiu que se poderá intentar de novo calquera día, sen aviso previo. A asociación Ve la luz explicou as circunstancias deste caso, asociado á violencia de xénero, segundo denuncian. A presidenta de Ve-la luz, Gloria Vázquez, califica o feito como a venganza do maltratador.

Sandra M. e a sua irmá herdaron a casa dos seus pais. Foi vivir a ela cando casou. Despois de casar, enganada, asinou un documento privado co seu home, no que o recoñecia tamén como propietario da vivenda. Tras denunciar malos tratos, iniciou o proceso de divorcio. Nese período o ex-home vendeulle a vivenda de xeito fraudulento a un amigo, segundo a entidade. O novo propietario ordena agora executar o lanzamento, a pesar de que está recurrida a venda por fraude.
A asociación Ve la luz fala dun caso claro de indefensión da víctima e acusa ao sistema de perpetuar o maltrato.

O ex-home está na actualidade procesado por maos tratos, pendente de xuizo.  Segundo indicou esta mañá a irmá de Sandra, a ela concedeuselle a custodia do fillo que naceu na vivenda de Cabanas. Somentes ese feito, tería que valer para paralisar o lanzamento. Gloria Vázquez insiste na indefensión dos menores, víctimas tamén de maos tratos, e denuncia os lugares de encontro que denominou "pateras".

A Asociación Ve la luz anunciou esta mañá en Cabanas que encetará unha folga de fame a semana que ven ata que os fiscais non protexan ás mulleres maltratadas e aos seus fillos. O Foro Social Ferrolterra e representantes políticos de AGE, BNG e PSOE sumáronse á protesta.

Publicado en RadioFusión  | 07.10.2013

|||||||||||||||||||||

venres, 4 de outubro de 2013

Concentración en Cabanas ante a emerxencia dun inminente lanzamento de vivenda, como consecuencia dunha situación sostida de violencia machista

EMERXENCIA: LANZAMENTO DUNHA VIVENDA EN CABANAS

Concentración e apoio a Sandra, o Luns, 7 de Outubro, ás 10 da mañá fronte ao Areal da Praia de Cabanas, urbanización Los Llanos, nº3.

ESPALLA E DIFUNDE A CONVOCATORIA

Compañeiras e Compañeiros:

Onte pasaron-nos unha notificación de que se ía producir un lanzamento de vivenda en Cabanas, Urbanización Los Llanos nº3 (Na zona fronte ao piñeiral da Praia da Madalena, perto do Hotel Iberia).

Nós xa coñeciamos algo sobre este asunto, no que tivera que intervir o Valedor do Pobo, para que a esta muller a quixeran empadroar no Concello de Cabanas, pois o Secretario negaba-se. Mais o asunto non volveu saltar á luz até onte, onde a exposición da situación durou sobre seis horas, coa presencia da nosa avogada, un concelleiro de Cabanas e nós.

O asunto non é só o lanzamento da vivenda. Este desafiuzamento é consecuencia dunha situación de VIOLENCIA MACHISTA, a cal confirmamos a través da Asociación Ve-la Luz.

Sandra, que é así como se chama a persoa que van desafiuzar da súa casa, ten unha sentenza de divorcio logo de máis dun ano de espera, onde ten a custodia do seu fillo de tres anos de idade. Ten interposto unha demanda por venda fraudulenta da vivenda familiar, contra o seu ex-marido (o arquitecto Jorge Salgado Cortizas) que vendeu a vivenda familiar a un amigo, o farmacéutico ferrolán Antonio Torres Fernandez que é a persoa que demandou a Sandra e solicita o desafiuzamento da vivenda.

O ex-marido, está procesado por violencia de xénero, a espera de xuízo.

Sandra vive co seu fillo na casa, mais tamén coa súa nai e a súa irmá que son as que a protexen dun contorno de acoso constante.

Sandra necesita a axuda, a protección e o apoio que a maquinaria xudicial non lle facilita, frente ao seu agresor, e para parar un lanzamento inxusto.

Convocan: Stop-Desafiuzamentos (Adherida ás PAHs) - Comisión Dereito a unha Vivenda Digna, da Rede de Apoio Mutuo de Ferrol Terra e a Asociación Ve-la Luz
(Asociación Galega para a defensa de mulleres e neñ@s vítimas da Violencia de Xénero e/ou abusos). E as compañeiras e compañeiros de Stop-Desafiuzamentos de Compostela.

Inácio (Comunicación)
645158113

Correo-e:
forosocialdeferrolterra@gmail.com

Blogue:
http://stop-desafiuzamentos-ferrolterra.blogspot.com.es/

Redes Sociais:
facebook Stop Desafiuzamentos Ferrol Terra

Evento no facebook
:
https://www.facebook.com/events/613904661993569/

||||||||||||||||||

xoves, 3 de outubro de 2013

Xuntanza de Stop-Desafiuzamentos da Rede de Apoio Mutuo de Ferrol Terra, en Caranza, o xoves 10 de Outubro

Xuntanza de Stop-Desafiuzamentos da Rede de Apoio Mutuo de Ferrol Terra

O Xoves 10 de Outubro, ás 5 da Tarde, Xuntanza de Stop-Desafiuzamentos da Rede de Apoio Mutuo de Ferrol Terra, en Caranza, no local de Fuco Buxán, Rúa Armada Española nº32, Baixo.

Proposta de orde do día:
 • Información e Análise do caso de Sandra (Cabanas).
 • Información Asemblea d'A Coruña.
 • Información reunión de coordenación galega e xuntanza no Parlamento Galego.
 • Novos casos: información e Acción.
 • Entrega de Vivendas en Recimil.
 • Outros asuntos se os houbera.
Saúde e Vivenda Digna !

forosocialdeferrolterra@gmail.com

facebook Stop Desafiuzamentos Ferrol Terra

http://stop-desafiuzamentos-ferrolterra.blogspot.com/

|||||||||||||||||||||||||||||

mércores, 2 de outubro de 2013

As traballadoras e traballadores sociais rexeitamos participar no programa de TVE 'Entre Todos' - O programa televisivo promove a substitución dos dereitos sociais pola caridade, sen respectar a dignidade das persoas

O Consello Xeral do Traballo Social denuncia como o formato contradí o seu Código Deontolóxico e promove a substitución dos dereitos sociais pola caridade, sen respectar a dignidade das persoas.

A presidenta do Consello, Ana Lima, rexeitou a invitación de asistir ao programa como asesora experta.


O Consello Xeral do Traballo Social (CGTS) esixe a TVE que elimine a emisión do programa Entre Todos, que estreou fai unhas semanas. O Consello denuncia que o programa, baseado na recadación de diñeiro para axudar a familias necesitadas, é un claro ataque ao Estado de Benestar, á universalidade dos dereitos sociais e só supón un parche para os problemas das familias, cuxa dignidade non se respecta.

O programa contradí o Código Deontolóxico do Traballo Social sempre que non aborda os problemas desde o punto de vista da universalidade da axuda, a planificación desa axuda, a confidencialidade dos datos da persoa afectada e que involucran á familia no seu proceso de recuperación económica e social, entre outros.

Por estas razóns, a presidenta do Consello, Ana Lima, rexeitou a invitación que lle fixo a dirección do programa para que participase no mesmo como asesora experta. Lima considera que a súa participación neste programa só podería xustificarse para manifestar a súa oposición ao mesmo.

Os e as traballadoras sociais consideramos inadmisible que a televisión pública estatal vulnere dunha forma tan evidente a dignidade das persoas, mediante un xornalismo en grao sumo amarelo e rancio que chama ao choro e potencia a mágoa cara á persoa necesitada. Rexeitamos esa actitude, sempre que defendemos a igualdade e dignidade social.

'Entre Todos' é un programa, que con outro nome -"Tiene Arreglo"- emitía até esta tempada Canle Sur. Foi naquela etapa cando a produtora chegou a dirixirse aos servizos sociais municipais andaluces para que os e as traballadoras sociais acreditasen si as persoas que chamaban pedindo axuda necesitábana ou non, algo que contradí por completo os principios da profesión, ao ter que revelar datos confidenciais, por exemplo. No seu día, o Consello Andaluz do Traballo Social emitiu un ditame profesional argumentando a súa negativa a participar.

O Consello Xeral do Traballo Social non se opón á solidariedade, a que os cidadáns contribuamos coas nosas accións cotiás a axudarnos entre nós. Pero esa axuda nunca debe substituír o sistema público de protección social, como está ocorrendo. Desde fai xa máis dun ano, os e as traballadoras sociais estamos denunciando un desmantelamento orquestrado do Estado de Benestar, que se acelerou nos últimos meses. Os recortes e eliminación das partidas sociais nos orzamentos (como o plan concertado), o endurecemento dos requisitos para obter axudas e os cambios lexislativos aplicados (moi patentes na Lei de Dependencia) e os que están en trámite parlamentario (a reforma da Administración Local eliminará os servizos sociais municipais) son algúns exemplos.

No seu lugar, o Goberno está executando unha campaña, de feitos e mediática, para xustificar o sistema de beneficencia preconstitucional, que con tanto esforzo superouse. O CGTS considera que Entre Todos é un exemplo máis desa nova dinámica. Por iso pide a súa retirada.

Na foto Ana Lima, Presidenta do Consello.

Publicada no Portal do Consello Xeral do Traballo Social en  18.09.2013

Web do programa Entre Todos na TVE1.


Enlace de Interese:
Web do Colexio Oficial de Traballadoras e Traballadores Sociais de Galicia:
http://traballosocial.org/

||||||||||||||||||