mércores, 29 de maio de 2013

Resposta da PAH á Lei 1/2013 do Partido Popular: unha lei inútil, ilegal e que vulnera dereitos humanos


Entre os moitos despropósitos da lei, destaca o prazo de só un mes para que as persoas afectadas aleguen cláusulas abusivas. Para iso a PAH elaborou un "kit de emerxencia"

1. Análise da Lei

O pasado 14 de marzo facíase pública a sentenza do Tribunal de Xustiza da Unión Europea en relación á cuestión prexudicial suscitada polo xulgado do mercantil número 3 de Barcelona no caso Aziz. Dita sentenza veu ratificar o que a PAH, o Poder Xudicial e moitos outros colectivos vimos denunciando: que o procedemento español de execución hipotecaria, así como o de lanzamentos ou desafiuzamentos, deixa en absoluta indefensión á cidadanía, sobreprotexe os intereses dos bancos, vulnera a tutela xudicial efectiva e impide a detección das múltiples cláusulas abusivas que infestan a case totalidade dos contratos hipotecarios españois.

Tras devandita sentenza, todo o país esperaba que o Goberno actuase de forma responsable, decretando unha moratoria de todos os procedementos ata adecuar a norma española á directiva comunitaria de obrigado cumprimento, así como establecendo un mecanismo de revisión dos procedementos xa executados, posto que se sentenciaron vulnerando a lei europea e tutélaa xudicial efectiva. Esperábase tamén que, entre esas medidas urxentes, adoptásense por fin as medidas da Iniciativa Lexislativa Popular apoiada por case un millón e medio de firmas e polo 80% da poboación segundo todas as enquisas: a dación en pago retroactiva, a moratoria dos desafiuzamentos e o aluguer social das vivendas baleiras. Con todo, unha vez máis o Goberno se pregou á presión das entidades financeiras: desprezou as medidas de mínimos recollidas na ILP, non ordenou ningunha moratoria de procedementos e limitouse a aprobar a lei 1/2013, unha lei ditada pola propia patronal bancaria, que complica aínda máis a situación das persoas afectadas. Fíxoo en soidade, sen apoio de ningunha outra forza política. Incluso o Banco Central Europeo (BCE) criticou a nova lei por insuficiente (ver Ditame do 22 de maio de 2013).

Resumindo, a lei 1/2013:

1. 1- Non respecta un procedemento con todas as garantías legais necesarias
Atopámonos cunha primeira e clara diferenciación entre os procedementos xudicialmente acabados e os procedementos xudicialmente vivos ou en curso.

Con respecto aos procedementos acabados, con esta nova regulación non se aborda ningunha opción para todas aquelas persoas que xa perderon a súa vivenda, condenándoos desta forma á exclusión social. Legalízase o abuso bancario sobre o consumidor que xa foi desaloxado.

Con respecto aos procedementos vivos:

Fíxase un prazo de caducidade dun mes, cando ata agora non había prazo, e equipara a publicación no BOE á expresión "ter coñecemento", provocando a conseguinte inseguridade xurídica por notificación mal realizada. En moitos casos este prazo supón absoluta indefensión, pois a maioría da poboación non ten por costume ler o BOE.

Pretende legalizar cláusulas abusivas. Así, fixa os intereses de demora en tres veces o interese legal do diñeiro, cando viñan fixándose en 2,5 veces ou ata menos (ver Audiencia de Girona así como a lei de contratos de consumo 16/2011). En Alemania, por exemplo, os intereses non poden superar o 3%, e noutros países europeos fíxase no tipo legal máis 1 ó 2 puntos.

Permítese a aplicación de intereses de demora unha vez declarada nula a cláusula, cando antes impedíase a súa integración.

Permítese fixar o prezo para póxaa nun 75% do seu valor de taxación, cando antes era do 100%. En caso de quedar deserta póxaa, aparentemente o valor de adxudicación sobe ao 70% (respecto ao 60% anterior); con todo, si esa porcentaxe xerase saldo a favor do debedor, a adxudicación seguirá sendo polo 60%. O banco nunca perde.

Rómpese o principio de ineficacia dos actos declarados nulos.

Prodúcese unha violación do dereito a tutélaa xudicial efectiva e queda patente a ausencia de igualdade de ?armas? para poder defenderse. No caso de que o xuíz estime a existencia de cláusulas abusivas, o banco pode interpoñer recurso. En cambio, si o xuíz desestima a existencia das mesmas a persoa afectada non poderá recorrer.

Prodúcese ata discriminación por idade (caso das familias que poden acollerse á moratoria do desafiuzamentos só no caso de que haxa un menor a 3 anos), unha discriminación que podería considerarse inconstitucional.

1. 2-Mantéñense os despexos forzosos

Permítense desaloxos forzosos sen alternativa habitacional. Desaloxos con criterios arbitrarios, violándose a Convención de dereitos do neno (ONU), e o PIDESC (Pacto Internacional de Dereitos Económicos, Sociais e Culturais), entre outras normas vinculantes, anteriores á Lei 1/2013 do 14 de maio.

2-Mantense a débeda perpetua

Prevalece a idea de "morte civil" do debedor hipotecario. Malia que formalmente introduce a posibilidade da retroactividade (desmentindo así a imposibilidade técnica da retroactividade, defendida ata agora polo lexislador), as condicións prácticas de dita retroactividade (poder pagar o 65% da débeda, máis intereses, en 5 anos, ou o 80% máis intereses en 10 anos) impiden levala á práctica. Así, representa unha condonación irreal da débeda. Para o 99% dos afectados, na práctica, supón manter a débeda para o resto da súa vida, producíndose unha vez máis unha violación dos DDHH, e condenando á exclusión social á inmensa maioría dos afectados.

A Lei tampouco acaba co abuso fiscal que veñen sufrindo as persoas afectadas por execucións ou aquelas que, con gran dificultade, logran a dación en pago. En ambos casos (fóra diso os poucos casos que entran no chamado ?decreto de boas prácticas?) o estado seguirá lucrándose gravando a perda de vivenda coma se tratásese dunha compravenda beneficiosa para a persoa afectada.

Resumindo:

Se denegan dereitos xa recoñecidos pola lexislación vigente, a jurisprudencia ou as directivas europeas.

Unha norma feita ao dictado dos bancos, que unha vez máis viola DDHH e exclúe totalmente aos máis vulnerables.

Evidentemente non quixeron solucionar o problema coa nova lei e nin moito menos coa finalidade que din habela aprobado: non é a súa intención protexer aos deudores, senón facer un muro de contención contra as súas lexítimas reclamacións e contra o avance das medidas apoiadas tácita ou expresamente por unha gran maioría da poboación a través da ILP.

3. Resposta da PAH


"Kit de emerxencia": consideramos que o prazo dun mes que establece a nova lei para alegar cláusulas abusivas é ilegal, posto que é contrario á legalidade comunitaria de defensa do consumidor fronte a cláusulas abusivas (Directiva 93/13/CEE e xurisprudencia do TJUE que a interpreta). Con todo, aínda que esperamos que ese prazo poderá ampliarse nos xulgados, o equipo xurídico da PAH realizou un ?kit de urxencia?, co fin de facilitar ás persoas afectadas con procedementos de execución en curso que poidan suscitar as cláusulas abusivas dentro do prazo inicial dun mes, e que finaliza o próximo 16 de xuño de 2013. O kit componse de: consellos xerais para alegar cláusulas abusivas; modelo de escrito para solicitar xustiza gratuíta; modelo escrito para suscitar as cláusulas abusivas; modelo escrito para solicitar suspensión poxa notarial (no caso de procedementos extraxudiciais, acompañado tamén por unha guía específica para as notariais). Ver documentos aquí e aquí.

Chamamento aos xuíces: sen dúbida no último ano a maioría dos xuíces demostraron maior e mellor coñecemento da realidade social que o propio Goberno, e moitos denunciaron xa a ineficacia da lei recentemente aprobada pola maioría absoluta do PP. Agora pedímoslles que manteñan esa sensibilidade, que non se resignen e, en aplicación da normativa europea, vaian máis aló da Lei 1/2013. Así, confiamos en que actuarán de oficio na análise das cláusulas abusivas ou, na súa falta, non permitirán a indefensión das persoas afectadas (xerada pola notificación vía BOE), dando traslado da posibilidade de suscitar as cláusulas abusivas a todas as persoas con procedementos en marcha. Invitámoslles tamén a estudar a posibilidade de trasladar as contradicións relacionadas tanto coa indefensión, como coa contradición coa normativa comunitaria, tanto pola vía da inconstitucionalidade ante o Tribunal Constitucional, como pola vía da cuestión prexudicial ante o Tribunal de Xustiza da Unión Europea.

Chamamento á poboación: o estado español vive unha vulneración de dereitos fundamentais xeneralizada e unha auténtica urxencia habitacional, malia ter vivendas dabondo. Si algo non falta neste país son vivendas, pero polo menos tres millóns e medio de primeiras residencias (segundo os últimos datos do INE) atópanse baleiras, moitas delas en mans de entidades financeiras rescatadas co noso diñeiro, ou directamente en mans da xestión pública a través da SAREB ou ?banco malo?. O estado prioriza a especulación por encima dos dereitos humanos da poboación e lexisla unha e outra vez a favor dos criminais que afundiron a economía enteira do país.Fronte a unha situación tan excepcional, é máis necesaria que nunca a mobilización cidadá. Non só para seguir presionando aos poderes públicos e así forzarlles a que actúen de acordo ao interese xeral. Senón sobre todo para demostrar que, si hai vontade política, si se pode. Pódese tutelar de xeito efectivo o noso dereito a unha vivenda digna, forzando aos bancos a negociar dacións en pago, condonacións e alugueres sociais. Pódese desobedecer leis inxustas e parar desafiuzamentos grazas á solidariedade e o apoio mutuo entre veciñas e veciños. Pódese recuperar as vivendas baleiras en mans dos bancos e que incumpren a súa función social, para entregalas a quen as necesitan, a través da Obra Social da PAH.

A ILP impulsada pola PAH e outros colectivos está máis viva que nunca, porque as súas medidas son máis necesarias que nunca. Tarde ou cedo o Goberno verase obrigado a aprobalas, porque sen elas non só se vulneran os dereitos dos cidadáns, senón que será imposible saír da crise. Ata entón, seguiremos defendendo a dación en pago, a moratoria dos desafiuzamentos e o aluguer social na rúa, rescatando persoas e sinalando responsables.

¡Si se pode! E estámolo demostrando

Fonte: http://afectadosporlahipoteca.com/2013/05/28/respuest-pah-a-la-ley-12013-clausulas-abusiva-partido-popular-que-vulnera-derechos-humanos/

|||||||||||||||||||

domingo, 26 de maio de 2013

Nova concentración de protesta e entrega no rexistro dunha nova reclamación de afetad@s pola desidia do goberno local de Ferrol, na adxudicación de vivendas protexidas de Recimil - Desta vez o Xoves 30 de Maio, ás 11:30hs na Praza do Concello


AFECTAD@S RECLAMARÁN A ADXUDICACIÓN, REPARACIÓN E ENTREGA DAS VIVENDAS PROTEXIDAS DE RECIMIL, O XOVES 30 DE MAIO

Afetad@s pola desidia da Xunta de Goberno Local de Ferrol, na adxudicación de vivendas protexidas de Recimil, reclaman, unha vez máis, unha solución a súa situación de falta de vivenda. Mais desta vez sabedor@s de que os responsabeis municipais, non están reparando as vivendas, para que reunan condicións de habitabilidade dignas. Esiximos que o Goberno Municipal do Sr. Rey Varela, faga públicas, as cantidades asignadas, os informes técnicos de inspección, as vivendas que se están reparando e que empresa ou empresas están realizando as obras de rehabilitación e as súas condicións contractuais. Ademais do censo provisional do estado das vivendas.

O pasado Xoves, 22 de Maio, nunha Asemblea realizada na Praza do Concello,  acordou-se facer unha nova concentración, o vindeiro xoves 30 de maio, ás 11:30hs para, con posterioridade,  presentar no rexistro do Concello a seguinte reclamación:

" ...

EXPOÑO:

Que son unha das persoas relacionadas na listaxe definitiva para acceder a unha vivenda protexida de propiedade municipal do barrio de Recimil, co nº___.

Que sei que hai vivendas baleiras aptas para vivir que só necesitan sinxelas reformas ou reparacións.

Que se está vulnerando o dereito fundamental a unha vivenda digna e adecuada, cando se tapian vivendas baleiras e  non se adxudican, nin se reparan, nin se entregan ás familias que si as necesitan.

Que non é de xustiza, e vulnera o acordado no Pleno Municipal do pasado 28 de febreiro, que as dúas únicas vivendas que se entregan non reúnen as condicións básicas de habitabilidade.

Que a miña situación económica segue sendo moi difícil e que necesito que se me adxudique unha vivenda sen demora.

SOLICITO:

Que teñan a ben atender esta reclamación.

Que faga públicas, as cantidades asignadas, os informes técnicos de inspección, as vivendas que se están reparando e que empresa ou empresas están realizando as obras de rehabilitación e as súas condicións contractuais. Ademais do censo provisional do estado e ocupación das vivendas.

Que admita unha Comisión de Seguimento, ao amparo dos dereitos de participación cidadá, onde poda estar unha representación das persoas afectadas a través da Rede de Apoio Mutuo que vele polo bo facer na adxudicación, reparación e entrega das vivendas.

Que se me adxudique, repare e entregue xa, algunha das vivendas protexidas de propiedade municipal do barrio de Recimil que están baleiras.


... "

Ao tempo, o mesmo 22 de Maio, presentou-se por escrito unha petición ao Sr. Alcalde, para que reciba a unha Comisión de persoas afectadas, acompañada por persoas da Rede de Apoio Mutuo de Ferrol Terra, para recibirmos información, explicar-lle o sentido da nova reclamación das persoas afectadas e formular-lle as nosas novas e vellas demandas.

Stop-Desafiuzamentos (Adherida ás PAHs) - Comisión Dereito a unha Vivenda Digna, da Rede de Apoio Mutuo de Ferrol Terra.

Blogue:
http://stop-desafiuzamentos-ferrolterra.blogspot.com.es/

No facebook:
http://www.facebook.com/StopDesafiuzamentosFerrolTerra/

Alimentos Solidarios Ferrolterra no facebook:
https://www.facebook.com/BancoDeAlimentosFerrolterra

SOLIDARIZATE E APOIA, ÁS PERSOAS AFECTADAS POLA DESIDIA DO GOBERNO MUNICIPAL DO PP FERROLÁN, NA ADXUDICACIÓN DAS VIVENDAS PROTEXIDAS DE RECIMIL, PARTICIPANDO ESTE XOVES 30 DE MAIO, ÁS 11.30HS DIANTE DO PAZO MUNICIPAL.

|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||

xoves, 23 de maio de 2013

Nova xuntanza, este Xoves 23 de Maio, en Esteiro, de STOP-Desafiuzamentos - Comisión Dereito a unha Vivenda Digna

Unha nova xuntanza aberta de STOP-Desafiuzamentos - Comisión Dereito a unha Vivenda Digna, da Rede de Apoio Mutuo de Ferrol Terra, para quen quixer participar.

Día: Xoves, 23 de maio.
Hora: Ás 17:00hs (5 da tarde).
Lugar: En Esteiro no local da asociación veciñal.

Punto previo: Aprobación ou modificación da orde do día.

Obxectivos: Analisar a mobilización de onte, 22 de maio, diante do Concello. Informar e tomar decisións sobre casos pendentes e novos casos de desafiuzamentos. Falar doutros asuntos de interese

Orde do día:
 1. Analise da mobilización e outros.
 2. Petición xuntanza co Alcalde.
 3. Carta ao valedor do Pobo.
 4. Casos, pendentes e novos de desafiuzamentos. Xestións e Accións.
 5. Novas propostas, rogos e preguntas .

Lembra, non faltes á xuntanza aberta deste Xoves 23 de maio, necesitamos a túa colaboración e axuda. Participa na Rede de Apoio Mutuo.

Blogue:
http://stop-desafiuzamentos-ferrolterra.blogspot.com.es/

No facebook:
http://www.facebook.com/StopDesafiuzamentosFerrolTerra/

Alimentos Solidarios Ferrolterra no facebook:
https://www.facebook.com/BancoDeAlimentosFerrolterra

|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||

luns, 20 de maio de 2013

Stop-Desafiuzamentos da Rede de Apoio Mutuo, convoca á cidadanía, diante do Pazo Municipal de Ferrol, a unha concentración de apoio ás 114 familias que están esperando a que o goberno municipal lles adxudique e entregue unha vivenda no barrio de Recimil


Este Mércores 22 de Maio de 2013, ás 11:30hs, Stop-Desafiuzamentos da Rede de Apoio Mutuo, convoca á cidadanía, diante do Pazo Municipal de Ferrol, a unha concentración de apoio ás 114 familias que están esperando a que o goberno municipal lles adxudique e entregue unha vivenda no barrio de Recimil.

Unha Comisión de persoas afectadas, acompañada por membros da Rede de Apoio Mutuo de Ferrol Terra, despois de case un mes de espera e ter que reiterar a solicitude, mantivemos unha xuntanza co Sr.Alcalde e a responsábel de Benestar Social, o pasado 10 de maio. O Sr. Alcalde, na reunión, non chegou a ningún compromiso con nós, non admitiu, a súa desidia nin despreocupación, só dixo que el era a máxima autoridade no Concello e que iría entregando algunhas vivendas, mais nunca nos prazos que nós marcabamos e menos comprometerse a un calendario concreto. Manifestou que entregar vivendas a todas as persoas que estaban na lista, sería aumentar o problema social que xa de por si ten o propio barrio.

Polo de agora só entregaron dúas vivendas, sen quentador nen cociña e unha delas en non moi boas condicións de habitabilidade. O que quere dicir que o Concello estivo todo este tempo "a velas vir", non estaba habilitando nengunha vivenda, só comezaron ao mobilizar-nos. Non pode ser tanta desidia e tanto engano. Este é un maltrato deste goberno municipal coas familias que están agardando pola vivenda.

As 114 familias que agardan por unha vivenda protexida, son persoas afectadas, porque a falta de sensibilidade, a falta de preocupación e o non asumir, o  goberno municipal, as súas responsabilidades, provócanlles un grande prexuízo económico e social. Algunhas familias están pagando alugueres por encima das súas posibilidades reais, outras xa deixaron de pagar, outras viven amontoadas con outros familiares, outras viven en condicións de insalubridade, todas agardando por unha vivenda municipal en Recimil.

As nosas accións están encamiñadas a conseguir unha morada onde poder vivir, demandamos unha solución xa.

O vindeiro Mércores 22 de Maio mobilizamo-nos para:
 1. Queixar-nos da desidia do goberno municipal á hora de poñer a disposición da cidadanía o parque de vivendas municipais baleiras e en condicións de ser habitadas.
 2. Queixar-nos de que non tiveran elaborado, aínda, o censo de vivendas municipais baleiras do barrio de Recimil.
 3. Queixar-nos de que unha vez baremadas as persoas e elaborada unha listaxe definitiva de 116 persoas admitidas, das 267 presentadas, non se puxeran a exposición pública até un ano despois a citada listaxe.
 4. Queixar-nos de que desde o 10 de xullo do pasado ano 2012 que rematou o prazo de exposición pública e da publicación definitiva da listaxe, non se adxudicara nin entregara ningunha vivenda, até que nos comezamos a mobilizar e denunciar ao goberno municipal pola súa desidia e xogar cos dereitos e vida das persoas.
 5. Demandar ao Concello o cumprimento das ordenanzas municipais en materia de vivenda, en canto ao deber de conservación dos inmóbeis da súa titularidade. Poñendo a disposición medios económicos suficientes (modificación orzamentaria se fose necesario), propios ou en convenio con outras administracións, para habilitar o parque de vivendas municipais.
 6. Demandar do Concello que exerza as facultades públicas de deslinde e determine dunha vez a situación exacta do parque de vivendas públicas municipais, e a posta en condicións de uso inmediata, como se dixo, das que recupera en canto quedan baleiras.
 7. Demandar a adxudicación e entrega das vivendas xa, segundo o disposto no punto 7 do Artigo 2.- do Regulamento sobre o procedemento de adxudicación das vivendas protexidas do barrio de Recimil. Vivenda que quede baleira debe ser adxudicada, e posteriormente entregada cando estea en condicións de habitabilidade.
 8. Demandar ao Goberno Municipal un calendario de entrega de vivendas, 30 antes de finalizar Xuño deste ano e o resto antes de comezar o curso escolar no mes de setembro.
 9. Demandar ao Goberno Municipal a constitución dunha Comisión de Seguimento, onde podamos estar representadas as persoas afectadas a través da Rede de Apoio Mutuo de Ferrol Terra.
PARTICIPA !!

Ferrol, a 19 de Maio de 2013

Stop-Desafiuzamentos (Adherida ás PAHs) - Comisión Dereito a unha Vivenda Digna, da Rede de Apoio Mutuo de Ferrol Terra.

Blogue:
http://stop-desafiuzamentos-ferrolterra.blogspot.com.es/

No facebook:
http://www.facebook.com/StopDesafiuzamentosFerrolTerra/

Alimentos Solidarios Ferrolterra no facebook:
https://www.facebook.com/BancoDeAlimentosFerrolterra

|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||

domingo, 19 de maio de 2013

Ferrol: pisos baleiros e veciñas sen casa - O Concello retén vivendas públicas desocupadas desde fai anos, mentres 116 familias agardan nunha lista de espera


"Pensaba que nunca na miña vida ía ter unha casa". Silvia Conchado ten 23 anos, un marido que lle saca un puñado de euros á chatarra e nas mareas e tres pícaros de nove, oito e tres anos. Desde que se casou viviu apertada no piso dos seus sogros coa súa prole e dous cuñados. Sen traballo nin máis ingresos que a Risga (Renda de Integración Social), en 2010 solicitou unha vivenda pública no barrio ferrolano de Recimil. Dous anos e catro meses despois, os Servizos Sociais acábanlle de entregar as chaves dun dos 992 inmuebles que o Concello de Ferrol ten neste barrio (879 vivendas e 113 baixos comerciais).

Fai dúas semanas que a familia Suárez Conchado entra e sae a miúdo dun terceiro piso de tres habitacións adxudicado por 30 euros ao mes que lles encanta pero no que aínda non poden vivir. "Non teño mobles nin quentador para bañar aos nenos", explica. Ela estaba no número uno dun listado de 116 familias que teñen adxudicado un piso social nas chamadas Casas Baratas de Recimil. Do 1 ao 30 de decembro do 2010, 267 veciños reencheron unha solicitude que lles esixía, entre outras cousas, levar tres anos censados en Ferrol. 151 quedaron excluídos. Desde entón, adxudicáronse dúas vivendas e os outros 114 beneficiarios esperan impacientes a súa quenda. Algúns, como Pilar ou Laura, en situacións que rozan o drama. Son a cruz que ilustra o paradoxo de que existan pisos públicos baleiros e xente sen casa nin recursos.

Pilar González é octogenaria e analfabeta. Con 85 cumpridos, cobra unha pensión non contributiva de 300 euros e paga 220 de aluguer. Come na Cociña Económica e ocupa o número 37 da lista. Laura García, chilena de 59 anos (é española filla de exiliado), chegou á casa de acollida de Ferrol fai anos co seu bebé de 10 meses fuxindo dun matrimonio que lle deixou profundas secuelas psicolóxicas. "Até o can tiña máis voz que eu", relata. O seu pai, Antonio, foi un dos republicanos galegos que acabou amontoado nun campo de concentración francés do que saíu rumbo a Chile a bordo do Winnipeg, nunha travesía que promoveu o poeta Pablo Neruda en 1939.

"Traballei como unha burra limpando casas pero non coticei nada". Fai 16 anos que vive nunha casa chea de humidades en Ferrol Vello pola que paga 186 euros. Cos 315 euros da axuda social paga o aluguer e mantén a un fillo de 21 que estuda Ingeniería na Universidade. "Non coñezo un cine nin malgasto un céntimo", explica esta muller, que ten que sobrepoñerse a diario a unha depresión crónica. Ocupa o número 65 dunha lista con moitas familias monoparentales como a súa e quédanlle poucas esperanzas de poder mudarse en breve. "Si a xente necesita as casas, por que non as dan?".

Estefanía é o número 23. Con dous fillos de catro e oito anos e un marido en paro, paga "un pastizal" de aluguer (330 euros). Está "farta" de que a mareen e todo lle soa a "tomadura de pelo". Moitos trámites e dous anos de espera para nada. "Fas o correcto, segues os pasos e vai outro e dá unha patada na porta e quédase co piso. Enténdoo, porque hai que buscar un teito para os fillos, pero non é xusto", razoa.

O goberno municipal de Ferrol di que entregará unhas 30 vivendas nos próximos meses. Farao a contagotas e sen datas concretas. Os activistas de Stop Desafiuzamentos fixeron os seus cálculos e defenden que hai polo menos unhas 60 vivendas libres. "Para que adxudican 116 si só van dar 30?", protesta unha afectada.

A penúltima oferta municipal de vivendas en Recimil foi en 1993 e rexíase por un regulamento dos anos 50. O Concello tardou outros 17 anos en reabrir a convocatoria. Case todos os gobernos trataron de poñer orde no padrón de Recimil e frear aos okupas até tapiando con tixolos as portas e fiestras de picos vacantes.

En 2008, o PSdeG empezou un censo que o Executivo actual, do PP, retomou. En marzo, enviaron a unha vintena de axentes voluntarios da Policía Local a facer horas extra de porta en porta por todo o barrio no enésimo intento de saber quen e cantos ocupan cada vivenda, legal ou irregularmente. O titular do contrato non sempre coincide co residente nunha maraña tramposa tecida entre familiares e amigos para beneficiarse de alugueres de renda antiga a prezos case testemuñais que van de 3 a 30 euros, contan as veciñas.

"Sabemos de xente que vive en chalés pero aguantan as casas por si algún día fanlles falta. Hai moito trapicheo con eses pisos, e consentido", denuncia outra.

A irrupción da Rede de Apoio Mutuo de Ferrol Terra, que agrupa aos antidesafiuzamentos e á comisión que reivindica o dereito a unha vivenda digna, elevou a presión sobre o goberno para que responda con feitos ás 114 familias que aínda agardan pola vivenda que se lles adxudicou. Xa interromperon os dous últimos plenos. O 12 de abril plantáronse no rexistro para presentar 34 queixas e din que seguirán pelexando polas súas casas. A semana pasada o alcalde recibiu no seu despacho a unha comisión de activistas e afectados. "Moi cordial pero sen contido. Manteñen que darán 30 casas pero fáltannos outras 86", resume Susana Alaníz, de Stop Desafiuzamentos.

As beneficiarias de vivendas para "familias vulnerábeis" pagarán de 30 a 100 euros mensuais en función dos seus ingresos durante cinco anos prorrogábeis e obriga aos inquilinos a respectar unhas normas de convivencia. Incumprir-las é un dos motivos para rescindir o aluguer. O Concello se reserva dúas casas para realoxar a desafiuzados e outras dúas para casos de emerxencia social que tutelará a Xunta. O Plan de Oportunidades que o rexidor José Manuel Rey Varela publicita como un dos fitos do seu mandato asignou este ano 300.000 euros á rehabilitación dunha decena de pisos en Recimil. Outros 18.000 euros mensuais dedícaos a axudas de emerxencia social: aluguer, facturas e recibos de familias en situacións peliagudas.

Reportaxe de Lorena Bustabad no xornal 'El País' - 19.05.2013

Fonte: Ártabra 21.

||||||||||||||||||

mércores, 15 de maio de 2013

Xoves, 16 de Maio, en Esteiro, xuntanza aberta de STOP-Desafiuzamentos - Comisión Dereito a unha Vivenda Digna

Este Xoves, 16 de Maio, en Esteiro, xuntanza aberta de STOP-Desafiuzamentos de Ferrol Terra

Unha nova xuntanza aberta de STOP-Desafiuzamentos - Comisión Dereito a unha Vivenda Digna, da Rede de Apoio Mutuo de Ferrol Terra, para quen quixer participar.

Día: Xoves, 16 de maio.
Hora: Ás 17:00hs (5 da tarde).
Lugar: En Esteiro no local da asociación veciñal.

Punto previo: Aprobación ou modificación da orde do día.

Obxectivos: Informar e toma de decisións sobre a xuntanza co Sr. Alcalde de Ferrol en referencia ao asunto das vivendas municipais do barrio de Recimil. Analisar e decidir sobre propostas de mobilizacións. Informar e tomar decisións sobre casos pendentes e novos casos de desafiuzamentos. Falar doutros asuntos de interese

Orde do día:
 1. Información sobre a Xuntanza que tivemos co Alcalde e a Concelleira de Malestar Social o pasado Venres 10 de Maio. Informar da Xuntanza da Comisión de Traballo que mantivemos o Luns pasado.
  Propostas de mobilizacións (Mércores 22 e Xoves 30 de Maio)
  Analizar e tomar decisións.
 2. Casos, pendentes e novos de desafiuzamentos. Xestións e Accións.
 3. Novas propostas, rogos e preguntas .
Lembra, non faltes á xuntanza aberta deste Xoves 16 de maio, necesitamos a túa colaboración e axuda. Participa na Rede de Apoio Mutuo.

Blogue
:
http://stop-desafiuzamentos-ferrolterra.blogspot.com.es/

No facebook:
http://www.facebook.com/StopDesafiuzamentosFerrolTerra/

Alimentos Solidarios Ferrolterra no facebook:
https://www.facebook.com/BancoDeAlimentosFerrolterra

|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||

xoves, 9 de maio de 2013

Xoves, 9 de Maio, en Esteiro, xuntanza aberta de STOP-Desafiuzamentos - Comisión Dereito a unha Vivenda Digna

Este Xoves, 9 de Maio, en Esteiro, xuntanza aberta de STOP-Desafiuzamentos de Ferrol Terra

Unha nova xuntanza aberta de STOP-Desafiuzamentos - Comisión Dereito a unha Vivenda Digna, da Rede de Apoio Mutuo de Ferrol Terra, para quen quixer participar.

Día: Xoves, 9 de maio.
Hora: Ás 17:00hs (5 da tarde).
Lugar: En Esteiro no local da asociación veciñal.

Punto previo: Aprobación ou modificación da orde do día.

Obxectivos: Informar e tomar decisións sobre casos pendentes e novos casos de desafiuzamentos. Informar e toma de decisións sobre a xuntanza co Sr. Alcalde de Ferrol en referencia ao asunto das vivendas municipais do barrio de Recimil.

Orde do día:

 1. Casos, pendentes e novos de desafiuzamentos. Xestións e Accións.
 2. Xuntanza prevista co Alcalde para este Venres 10 de Maio. Analizar e tomar decisións.
 3. Novas propostas, rogos e preguntas .
Lembra, non faltes á xuntanza aberta deste Xoves 9 de maio, necesitamos a túa colaboración e axuda. Participa na Rede de Apoio Mutuo.

Blogue
:
http://stop-desafiuzamentos-ferrolterra.blogspot.com.es/

No facebook:
http://www.facebook.com/StopDesafiuzamentosFerrolTerra/

Alimentos Solidarios Ferrolterra no facebook:
https://www.facebook.com/BancoDeAlimentosFerrolterra

|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||